php 百度地图根据经纬度定位标注

 1. 首先还是去百度地图官网,看官网怎么说的,顺手附上链接: http://lbsyun.baidu.com/index.php?title=jspopular3.0/guide/geolocation

  `[)9P1UA%RN3KOZCWVM_$WJ.png3种方式,浏览器定位,ip定位和sdk辅助定位,好像没看到我想找的经纬度定位.接着往下看

  5A$}HHMI2O38GQ6AUKX0H)C.png

  好像看到了经纬度,二话不说,复制下来跑一下.

  G{NCWA8N8LW`B52PF7%N67N.png

  跑起来之后,入眼的就是天安门广场,3秒左右,就出现了一个弹窗的位置提醒,点击关掉弹窗,就是下面的画面

  UL[5M0$M5@8S[W@OA)I{M4J.png

  一个红色的标注站在长江中间,怎么回事.地址怎么会定位两次?带着这个疑问我又看了一遍文档

  @_72M_Z8{~DY8L_II0SKQZV.png

  居然真的两次定位,知道问题就简单了

 2. 修改为经纬度定位且标注

  <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">  

  <head>  

      <title>将经纬度标注到百度地图上</title>  

      <meta name="robots" content="noindex, nofollow">  

      <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"/>  

      <!-- 将百度地图API引入,设置好自己的key -->  

      <script type="text/javascript" src="http://api.map.baidu.com/api?v=2.0&ak=你的key"></script>  

  </head>  

  <body>

  <div class="main-div">  

      <div id='allmap' style='width: 50%; height: 50%; position: absolute;'></div>  

  </div>  

  </body>  

  <script type="text/javascript">  

      //实例化百度地图

      var map = new BMap.Map("allmap");

      var point = new BMap.Point(116.331398,39.897445);   //经纬度定位

      map.centerAndZoom(point,12);

      var mk = new BMap.Marker(point);

      map.addOverlay(mk);    //添加标注   

  </script>

  </html>

  V{UX7WP8RD68MYZVI4YJLEX.png

  成功给我设置的经纬度加上红色标注,如果你在使用中遇到问题,欢迎留言

发表评论